รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด เชียงราย ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดเชียงราย            
2 อำเภอเมืองเชียงราย   35 56 47   138
3 สามัคคีวิทยาคม            
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์            
5 สุจริตวิทยา            
6 วัดสันทรายใหม่            
7 ศูนย์ชีวิตใหม่            
8 สามัคคี 2            
9 เทศบาล 6 นครเชียงราย            
10 อำเภอเวียงชัย            
11 อำเภอเชียงของ   1       1
12 เชียงของ            
13 วัดครึ่งใต้            
14 อำเภอเทิง     1 1   2
15 เวียงเทิงวิทยา            
16 อำเภอพาน            
17 อำเภอป่าแดด            
18 อำเภอแม่จัน   1 4     5
19 วัดกาสา            
20 อำเภอเชียงแสน   49 20 27   96
21 จังหวัดเชียงราย            
22 อำเภอแม่สาย   149 100 83   332
23 อำเภอแม่สรวย     1     1
24 อำเภอเวียงป่าเป้า   1 1     2
25 อำเภอพญาเม็งราย       1   1
26 อำเภอเวียงแก่น            
27 อำเภอขุนตาล            
28 อำเภอแม่ฟ้าหลวง     1     1
29 อำเภอแม่ลาว            
30 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง            
31 วัดอุดมมงคล            
32 อำเภอดอยหลวง            
รวม   236 184 159   579