รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด พะเยา ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดพะเยา            
2 อำเภอเมืองพะเยา            
3 อำเภอจุน            
4 อำเภอเชียงคำ   1 1 1   3
5 อำเภอเชียงม่วน            
6 อำเภอดอกคำใต้            
7 อำเภอปง       1   1
8 อำเภอแม่ใจ            
9 อำเภอภูซาง            
10 ภูซางวิทยาคม            
11 อำเภอภูกามยาว            
รวม   1 1 2   4