รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด น่าน ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดน่าน            
2 อำเภอเมืองน่าน            
3 นันทานุเคราะห์            
4 สตรีศรีน่าน            
5 อำเภอแม่จริม            
6 อำเภอบ้านหลวง            
7 อำเภอนาน้อย            
8 อำเภอปัว   1       1
9 อำเภอท่าวังผา       1   1
10 อำเภอเวียงสา     1     1
11 อำเภอทุ่งช้าง            
12 อำเภอเชียงกลาง            
13 อำเภอนาหมื่น            
14 อำเภอสันติสุข            
15 อำเภอบ่อเกลือ            
16 อำเภอสองแคว            
17 อำเภอภูเพียง            
18 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ            
รวม   1 1 1   3