รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำปาง ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดลำปาง            
2 อำเภอเมือง            
3 บุญวาทย์วิทยาลัย            
4 วัดป่ารวก            
5 อรุโณทัย            
6 ภาคเหนือ            
7 บ้านปงสนุก            
8 อำเภอแม่เมาะ            
9 อำเภอเกาะคา            
10 อำเภอเสริมงาม            
11 อำเภองาว            
12 อำเภอแจ้ห่ม            
13 อำเภอวังเหนือ            
14 อำเภอเถิน   3   3   6
15 โรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่            
16 อำเภอแม่พริก            
17 อำเภอแม่ทะ            
18 อำเภอสบปราบ            
19 อำเภอห้างฉัตร            
20 อำเภอเมืองปาน            
รวม   3   3   6