รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำพูน ภาคเรียน 61/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดลำพูน            
2 อำเภอเมืองลำพูน   2 2 3   7
3 พัฒนชีพศึกษา            
4 ตำบลริมปิง            
5 อำเภอแม่ทา   5 1     6
6 อำเภอบ้านโฮ่ง            
7 อำเภอลี้   2       2
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง            
9 อำเภอป่าซาง   2 4 2   8
10 อำเภอบ้านธิ   2 4 1   7
11 อำเภอเวียงหนองล่อง     1 1   2
รวม   13 12 7   32