รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลำพูน ภาคเรียน 60/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดลำพูน            
2 อำเภอเมืองลำพูน   2 5 1   8
3 พัฒนชีพศึกษา            
4 ตำบลริมปิง            
5 อำเภอแม่ทา   14 2     16
6 อำเภอบ้านโฮ่ง            
7 อำเภอลี้   2       2
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง            
9 อำเภอป่าซาง     3 1   4
10 อำเภอบ้านธิ   4 7 1   12
11 อำเภอเวียงหนองล่อง       1   1
รวม   22 17 4   43