รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด สกลนคร ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดสกลนคร            
2 อำเภอเมืองสกลนคร            
3 ใสสว่างศึกษา (เรือนจำ จ.สกลนคร)            
4 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์            
5 อนุบาลประภัสสรสกลนคร            
6 อำเภอกุสุมาลย์            
7 อำเภอกุดบาก            
8 อำเภอพรรณานิคม            
9 อำเภอพังโคน            
10 อำเภอวาริชภูมิ            
11 อำเภอนิคมน้ำอูน            
12 อำเภอวารนรนิวาส            
13 วัดเสบุญเรือง อ.วานรนิวาส            
14 อำเภอคำตากล้า            
15 อำเภอบ้านม่วง   1 2     3
16 อำเภออากาศอำนวย            
17 อำเภอสว่างแดนดิน            
18 ไมตรีวิทย์ (เรือนจำ อ.สว่างแดนดิน)            
19 อำเภอส่องดาว            
20 อำเภอเต่างอย            
21 อำเภอโคกศรีสุพรรณ            
22 อำเภอเจริญศิลป์            
23 อำเภอโพนนาแก้ว            
24 อำเภอภูพาน            
รวม   1 2     3