รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด เลย ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดเลย            
2 อำเภอเมืองเลย            
3 อำเภอนาด้วง            
4 อำเภอเชียงคาน            
5 อำเภอปากชม            
6 อำเภอด่านซ้าย            
7 อำเภอนาแห้ว            
8 อำเภอภูเรือ            
9 อำเภอท่าลี่            
10 อำเภอวังสะพุง            
11 อำเภอภูกระดึง            
12 อำเภอภูหลวง       1   1
13 อำเภอผาขาว            
14 บ้านโนนปอแดง            
15 อำเภอเอราวัณ            
16 อำเภอหนองหิน            
รวม       1   1