รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด หนองบัวลำภู ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดหนองบัวลำภู            
2 เมืองหนองบัวลำภู   1 1 2   4
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู            
4 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านหนองปลาขาว            
5 อำเภอนากลาง            
6 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านโนนสวาท            
7 อำเภอโนนสัง            
8 โรงเรียนผู้ใหญ่โนนสังวิทยาสรรค์            
9 อำเภอศรีบุญเรือง            
10 โรงเรียนผู้ใหญ่เมืองใหม่วิทยา            
11 โรงเรียนโนนคูณวิทยา            
12 อำเภอสุวรรคูหา            
13 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านหนองบัวน้อยโนนชาดหนองเห็นวิทยา            
14 อำเภอนาวัง            
15 โรงเรียนผู้ใหญ่นาแกวิทยา            
16 โรงเรียนบ้านนาเจริญ จังหวัดหนองบัวลำภู            
รวม   1 1 2   4