รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ยโสธร ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดยโสธร            
2 อำเภอเมืองยโสธร            
3 สหยศศึกษา            
4 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15            
5 อำเภอทรายมูล            
6 อำเภอกุดชุม            
7 อำเภอคำเขื่อนแก้ว            
8 อำเภอป่าติ้ว            
9 อำเภอมหาชนะชัย            
10 อำเภอค้อวัง            
11 อำเภอเลิงนกทา            
12 อำเภอไทยเจริญ            
รวม