รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด สระแก้ว ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดสระแก้ว            
2 อำเภอเมืองสระแก้ว            
3 สระแก้ววิทยา            
4 สระแก้ว            
5 สระแก้ว            
6 อำเภอคลองหาด            
7 อำเภอตาพระยา            
8 อำเภอวังน้ำเย็น            
9 อำเภอวัฒนานคร            
10 อำเภออรัญประเทศ     18 2   20
11 อำเภอเขาฉกรรจ์            
12 อำเภอโคกสูง            
13 วังสมบูรณ์            
รวม     18 2   20