รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด สระบุรี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดสระบุรี            
2 อำเภอเมืองสระบุรี            
3 สระบุรีสหศิลป์            
4 อำเภอแก่งคอย            
5 อำเภอหนองแค            
6 วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)            
7 อำเภอวิหารแดง            
8 อำเภอหนองแซง            
9 อำเภอบ้านหมอ            
10 อำเภอดอนพุด            
11 อำเภอหนองโดน            
12 อำเภอพระพุทธบาท            
13 อำเภอเสาไห้            
14 อำเภอมวกเหล็ก            
15 อำเภอวังม่วง     1 1   2
16 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ            
รวม     1 1   2