รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ชัยนาท ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดชัยนาท            
2 อำเภอเมืองชัยนาท            
3 เมตตาอุปถัมภ์            
4 อำเภอมโนรมย์            
5 อำเภอวัดสิงห์            
6 อำเภอสรรพยา     1     1
7 อำเภอสรรคบุรี       1   1
8 อำเภอหันคา            
9 อำเภอหนองมะโมง            
10 อำเภอเนินขาม            
11 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์            
รวม     1 1   2