รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด สกลนคร  อำเภอพรรณานิคม   ประเภทนักศึกษา มัธยมปลาย   ( ในงบประมาณ )
  • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
  • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
    1 6223002098 นาย ธีปกร แสนอุบล
    2 6223002070 นาย กฤษฏา โถชาลี
    รายการทั้งสิ้น : 2
      หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า