รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         170     170 934 1   933 1,159 1   1,158         2,263 2   2,261
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         60     60 444     444 574     574         1,078     1,078
10 อำเภอดอนสัก         14     14 169     169 152     152         335     335
11 อำเภอเกาะสมุย         38     38 373     373 431     431         842     842
12 อำเภอเกาะพะงัน         3     3 79     79 71     71         153     153
13 อำเภอไชยา         12     12 230     230 318     318         560     560
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         7     7 192     192 217     217         416     416
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         9     9 171     171 277     277         457     457
17 อำเภอบ้านตาขุน         4     4 116     116 131     131         251     251
18 อำเภอพนม         8     8 148     148 196     196         352     352
19 อำเภอท่าฉาง         6     6 127     127 226     226         359     359
20 อำเภอบ้านนาสาร         31     31 219     219 285     285         535     535
21 อำเภอบ้านนาเดิม         12     12 111     111 152     152         275     275
22 อำเภอเคียนซา         20     20 224     224 199     199         443     443
23 อำเภอเวียงสระ         72     72 299     299 369     369         740     740
24 อำเภอพระแสง         6     6 304     304 280 1   279         590 1   589
25 อำเภอพุนพิน         30     30 420 1   419 593     593         1,043 1   1,042
26 อำเภอชัยบุรี         9     9 125     125 125 1   124         259 1   258
27 อำเภอวิภาวดี         11     11 99     99 105     105         215     215
รวมทั้งจังหวัด         522     522 4,784 2   4,782 5,860 3   5,857         11,166 5   11,161