รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 62/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         151     151 904 1   903 1,174 3   1,171         2,229 4   2,225
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         52     52 509     509 594     594         1,155     1,155
10 อำเภอดอนสัก         10     10 169     169 162     162         341     341
11 อำเภอเกาะสมุย         35 1   34 354     354 462     462         851 1   850
12 อำเภอเกาะพะงัน         3     3 81     81 87     87         171     171
13 อำเภอไชยา         20     20 294     294 333     333         647     647
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         4     4 209     209 238     238         451     451
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         12     12 205     205 275     275         492     492
17 อำเภอบ้านตาขุน         7     7 113     113 141     141         261     261
18 อำเภอพนม         13     13 168     168 227     227         408     408
19 อำเภอท่าฉาง         10     10 146     146 237     237         393     393
20 อำเภอบ้านนาสาร         36     36 241     241 330     330         607     607
21 อำเภอบ้านนาเดิม         25     25 118     118 183     183         326     326
22 อำเภอเคียนซา         15     15 209 1   208 208 1   207         432 2   430
23 อำเภอเวียงสระ         147     147 377 1   376 423     423         947 1   946
24 อำเภอพระแสง         11     11 320     320 293     293         624     624
25 อำเภอพุนพิน         36     36 503     503 692 3   689         1,231 3   1,228
26 อำเภอชัยบุรี         16     16 120     120 137     137         273     273
27 อำเภอวิภาวดี         15     15 111     111 130     130         256     256
รวมทั้งจังหวัด         618 1   617 5,151 3   5,148 6,326 7   6,319         12,095 11   12,084