รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 61/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         176     176 988     988 1,212 1   1,211         2,376 1   2,375
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         54     54 476     476 594     594         1,124     1,124
10 อำเภอดอนสัก         9     9 161     161 142     142         312     312
11 อำเภอเกาะสมุย         32     32 337     337 415     415         784     784
12 อำเภอเกาะพะงัน         5     5 76     76 78     78         159     159
13 อำเภอไชยา         18     18 291     291 342     342         651     651
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         6     6 202     202 246     246         454     454
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         15     15 222     222 277     277         514     514
17 อำเภอบ้านตาขุน         6     6 109     109 140     140         255     255
18 อำเภอพนม         16     16 167     167 206     206         389     389
19 อำเภอท่าฉาง         16     16 143     143 240     240         399     399
20 อำเภอบ้านนาสาร         37     37 263     263 346     346         646     646
21 อำเภอบ้านนาเดิม         27     27 118     118 210     210         355     355
22 อำเภอเคียนซา         8     8 204     204 227     227         439     439
23 อำเภอเวียงสระ         160     160 410     410 423     423         993     993
24 อำเภอพระแสง         15     15 285     285 268     268         568     568
25 อำเภอพุนพิน         48     48 553     553 707     707         1,308     1,308
26 อำเภอชัยบุรี         21     21 122     122 132     132         275     275
27 อำเภอวิภาวดี         15     15 84     84 107     107         206     206
รวมทั้งจังหวัด         684     684 5,211     5,211 6,312 1   6,311         12,207 1   12,206