รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 61/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         195     195 1,083 3   1,080 1,315     1,315         2,593 3   2,590
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         51     51 442     442 597     597         1,090     1,090
10 อำเภอดอนสัก         16     16 173     173 143     143         332     332
11 อำเภอเกาะสมุย         12     12 329     329 406     406         747     747
12 อำเภอเกาะพะงัน         1     1 67     67 85     85         153     153
13 อำเภอไชยา         10     10 265     265 325     325         600     600
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         3     3 198     198 258     258         459     459
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         11     11 203     203 272     272         486     486
17 อำเภอบ้านตาขุน         8     8 104     104 135     135         247     247
18 อำเภอพนม         19     19 173     173 232     232         424     424
19 อำเภอท่าฉาง         12     12 159     159 225     225         396     396
20 อำเภอบ้านนาสาร         42     42 307     307 422     422         771     771
21 อำเภอบ้านนาเดิม         28     28 106     106 217     217         351     351
22 อำเภอเคียนซา         5     5 182     182 231     231         418     418
23 อำเภอเวียงสระ         171     171 432     432 472     472         1,075     1,075
24 อำเภอพระแสง         13     13 318     318 288     288         619     619
25 อำเภอพุนพิน         39     39 475     475 694 1   693         1,208 1   1,207
26 อำเภอชัยบุรี         31     31 145     145 151     151         327     327
27 อำเภอวิภาวดี         13     13 66     66 109     109         188     188
รวมทั้งจังหวัด         680     680 5,227 3   5,224 6,577 1   6,576         12,484 4   12,480