รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 60/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         173     173 1,023 2   1,021 1,379 1   1,378         2,575 3   2,572
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         31     31 434 2   432 601 1   600         1,066 3   1,063
10 อำเภอดอนสัก         9     9 170     170 153     153         332     332
11 อำเภอเกาะสมุย         10     10 379     379 411 1   410         800 1   799
12 อำเภอเกาะพะงัน         1     1 75     75 86     86         162     162
13 อำเภอไชยา         14     14 261     261 327 2   325         602 2   600
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         4     4 200     200 272     272         476     476
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         14     14 211     211 274     274         499     499
17 อำเภอบ้านตาขุน         6     6 102     102 154 1   153         262 1   261
18 อำเภอพนม         12     12 175     175 232 1   231         419 1   418
19 อำเภอท่าฉาง         11     11 165     165 223     223         399     399
20 อำเภอบ้านนาสาร         30     30 288     288 428     428         746     746
21 อำเภอบ้านนาเดิม         26     26 114     114 219     219         359     359
22 อำเภอเคียนซา         7     7 195     195 210 2   208         412 2   410
23 อำเภอเวียงสระ         180     180 414     414 447     447         1,041     1,041
24 อำเภอพระแสง         14     14 310     310 266     266         590     590
25 อำเภอพุนพิน         26     26 415     415 716 1   715         1,157 1   1,156
26 อำเภอชัยบุรี         27     27 128     128 122     122         277     277
27 อำเภอวิภาวดี         20     20 82     82 114 3   111         216 3   213
รวมทั้งจังหวัด         615     615 5,141 4   5,137 6,634 13   6,621         12,390 17   12,373