รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 60/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         195     195 1,113 2   1,111 1,530 1   1,529         2,838 3   2,835
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         35     35 522 1   521 621     621         1,178 1   1,177
10 อำเภอดอนสัก         18     18 167     167 152     152         337     337
11 อำเภอเกาะสมุย         18     18 474     474 492     492         984     984
12 อำเภอเกาะพะงัน         1     1 73     73 107     107         181     181
13 อำเภอไชยา         11     11 298     298 325     325         634     634
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         8     8 205     205 274     274         487     487
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         31     31 239     239 302     302         572     572
17 อำเภอบ้านตาขุน         6     6 115     115 156 1   155         277 1   276
18 อำเภอพนม         12     12 181     181 261     261         454     454
19 อำเภอท่าฉาง         11     11 175     175 212     212         398     398
20 อำเภอบ้านนาสาร         39     39 302     302 438     438         779     779
21 อำเภอบ้านนาเดิม         28     28 115     115 227     227         370     370
22 อำเภอเคียนซา         9     9 234     234 240     240         483     483
23 อำเภอเวียงสระ         211     211 419     419 490 1   489         1,120 1   1,119
24 อำเภอพระแสง         12     12 336     336 285     285         633     633
25 อำเภอพุนพิน         33     33 454     454 757     757         1,244     1,244
26 อำเภอชัยบุรี         36     36 146     146 144     144         326     326
27 อำเภอวิภาวดี         19     19 73     73 108     108         200     200
รวมทั้งจังหวัด         733     733 5,641 3   5,638 7,121 3   7,118         13,495 6   13,489