รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 59/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         182     182 1,138 1   1,137 1,472 1   1,471         2,792 2   2,790
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         48     48 539     539 637 1   636         1,224 1   1,223
10 อำเภอดอนสัก         18     18 157     157 160     160         335     335
11 อำเภอเกาะสมุย         22     22 425     425 462     462         909     909
12 อำเภอเกาะพะงัน         5     5 83     83 131     131         219     219
13 อำเภอไชยา         9     9 249 1   248 308     308         566 1   565
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         4     4 184     184 250     250         438     438
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         32     32 210     210 260     260         502     502
17 อำเภอบ้านตาขุน         4     4 104 1   103 160     160         268 1   267
18 อำเภอพนม         10     10 177     177 235     235         422     422
19 อำเภอท่าฉาง         11     11 186 1   185 222     222         419 1   418
20 อำเภอบ้านนาสาร         32     32 275     275 427     427         734     734
21 อำเภอบ้านนาเดิม         21     21 107     107 192     192         320     320
22 อำเภอเคียนซา         9     9 220     220 255     255         484     484
23 อำเภอเวียงสระ         148     148 283     283 348     348         779     779
24 อำเภอพระแสง         34     34 347 1   346 243     243         624 1   623
25 อำเภอพุนพิน         28     28 518     518 780     780         1,326     1,326
26 อำเภอชัยบุรี         30     30 138     138 150     150         318     318
27 อำเภอวิภาวดี         20     20 58     58 99     99         177     177
รวมทั้งจังหวัด         667     667 5,398 5   5,393 6,791 2   6,789         12,856 7   12,849