รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 59/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         177     177 1,177 1   1,176 1,512     1,512         2,866 1   2,865
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         41     41 491 1   490 624 1   623         1,156 2   1,154
10 อำเภอดอนสัก         23     23 150     150 172     172         345     345
11 อำเภอเกาะสมุย         26     26 450     450 511 1   510         987 1   986
12 อำเภอเกาะพะงัน         3     3 94     94 150     150         247     247
13 อำเภอไชยา         12     12 297     297 315     315         624     624
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         8     8 190     190 276     276         474     474
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         23     23 200     200 276     276         499     499
17 อำเภอบ้านตาขุน         3     3 104     104 152     152         259     259
18 อำเภอพนม         6     6 155     155 245     245         406     406
19 อำเภอท่าฉาง         9     9 179 1   178 252     252         440 1   439
20 อำเภอบ้านนาสาร         27     27 310 1   309 436     436         773 1   772
21 อำเภอบ้านนาเดิม         23     23 103 1   102 195     195         321 1   320
22 อำเภอเคียนซา         10     10 199     199 241     241         450     450
23 อำเภอเวียงสระ         145     145 271     271 338     338         754     754
24 อำเภอพระแสง         36     36 386 1   385 247     247         669 1   668
25 อำเภอพุนพิน         35     35 532     532 811 1   810         1,378 1   1,377
26 อำเภอชัยบุรี         37     37 120     120 154     154         311     311
27 อำเภอวิภาวดี         16     16 66     66 82     82         164     164
รวมทั้งจังหวัด         660     660 5,474 6   5,468 6,989 3   6,986         13,123 9   13,114