รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 58/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         199     199 1,042 2   1,040 1,500 4   1,496 15     15 2,756 6   2,750
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         64     64 504     504 612     612         1,180     1,180
10 อำเภอดอนสัก         10     10 165     165 165     165         340     340
11 อำเภอเกาะสมุย         20     20 425     425 500     500         945     945
12 อำเภอเกาะพะงัน         4     4 81     81 156     156         241     241
13 อำเภอไชยา         20     20 280     280 313 1   312         613 1   612
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         9     9 211     211 259     259         479     479
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         20     20 212     212 315     315         547     547
17 อำเภอบ้านตาขุน         2     2 109     109 150     150         261     261
18 อำเภอพนม         11     11 173     173 281     281         465     465
19 อำเภอท่าฉาง         10     10 185 1   184 278 1   277         473 2   471
20 อำเภอบ้านนาสาร         28     28 340 1   339 465     465         833 1   832
21 อำเภอบ้านนาเดิม         24     24 114     114 207     207         345     345
22 อำเภอเคียนซา         10     10 202 1   201 264     264         476 1   475
23 อำเภอเวียงสระ         143     143 304     304 382     382         829     829
24 อำเภอพระแสง         44     44 374     374 277     277         695     695
25 อำเภอพุนพิน         26     26 584 1   583 816     816         1,426 1   1,425
26 อำเภอชัยบุรี         37     37 113     113 154     154         304     304
27 อำเภอวิภาวดี         15     15 88     88 104     104         207     207
รวมทั้งจังหวัด         696     696 5,506 6   5,500 7,198 6   7,192 15     15 13,415 12   13,403