รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         212     212 1,136 5   1,131 1,506 4   1,502 18     18 2,872 9   2,863
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         33     33 477     477 618 1   617         1,128 1   1,127
10 อำเภอดอนสัก         11     11 156     156 172     172         339     339
11 อำเภอเกาะสมุย         13     13 410 1   409 486     486         909 1   908
12 อำเภอเกาะพะงัน         4     4 76     76 133 1   132         213 1   212
13 อำเภอไชยา         19     19 305     305 348     348         672     672
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         4     4 196     196 251     251         451     451
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         22     22 203     203 359     359         584     584
17 อำเภอบ้านตาขุน                 98     98 150     150         248     248
18 อำเภอพนม         9     9 169     169 266     266         444     444
19 อำเภอท่าฉาง         13     13 204     204 274     274         491     491
20 อำเภอบ้านนาสาร         26     26 324     324 490     490         840     840
21 อำเภอบ้านนาเดิม         22     22 138     138 213     213         373     373
22 อำเภอเคียนซา         16     16 183     183 241     241         440     440
23 อำเภอเวียงสระ         145     145 339     339 420     420         904     904
24 อำเภอพระแสง         38     38 363     363 275     275         676     676
25 อำเภอพุนพิน         28     28 519     519 784     784         1,331     1,331
26 อำเภอชัยบุรี         35     35 139     139 151     151         325     325
27 อำเภอวิภาวดี         13     13 83     83 113     113         209     209
รวมทั้งจังหวัด         663     663 5,518 6   5,512 7,250 6   7,244 18     18 13,449 12   13,437