รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 57/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         223 1   222 1,085 17   1,068 1,447 12   1,435         2,755 30   2,725
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         32     32 439 6   433 609 2   607         1,080 8   1,072
10 อำเภอดอนสัก         9     9 179     179 169     169         357     357
11 อำเภอเกาะสมุย         13     13 357 2   355 426 1   425         796 3   793
12 อำเภอเกาะพะงัน         4     4 76     76 108     108         188     188
13 อำเภอไชยา         32     32 273     273 333     333         638     638
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         11     11 176     176 256     256         443     443
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         22     22 189 1   188 347     347         558 1   557
17 อำเภอบ้านตาขุน         3     3 92     92 153     153         248     248
18 อำเภอพนม         16     16 198     198 253     253         467     467
19 อำเภอท่าฉาง         13     13 206     206 292     292         511     511
20 อำเภอบ้านนาสาร         29     29 320     320 479 1   478         828 1   827
21 อำเภอบ้านนาเดิม         22     22 142 1   141 208     208         372 1   371
22 อำเภอเคียนซา         21     21 174     174 246     246         441     441
23 อำเภอเวียงสระ         140     140 331     331 407     407         878     878
24 อำเภอพระแสง         46     46 351 1   350 274 1   273         671 2   669
25 อำเภอพุนพิน         25     25 537     537 783 1   782         1,345 1   1,344
26 อำเภอชัยบุรี         35     35 147     147 142     142         324     324
27 อำเภอวิภาวดี         16     16 62     62 102     102         180     180
รวมทั้งจังหวัด         712 1   711 5,334 28   5,306 7,034 18   7,016         13,080 47   13,033