รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 57/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี         167 2   165 991 3   988 1,430 9   1,421         2,588 14   2,574
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์         31     31 426 4   422 579 1   578         1,036 5   1,031
10 อำเภอดอนสัก         14     14 165 2   163 151 1   150         330 3   327
11 อำเภอเกาะสมุย         18     18 379 1   378 471 3   468         868 4   864
12 อำเภอเกาะพะงัน         3     3 80 10   70 101     101         184 10   174
13 อำเภอไชยา         15     15 239     239 372 1   371         626 1   625
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ         16 1   15 186 1   185 249 1   248         451 3   448
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม         21     21 185 1   184 390 4   386         596 5   591
17 อำเภอบ้านตาขุน         1     1 114     114 171 4   167         286 4   282
18 อำเภอพนม         75     75 176     176 260     260         511     511
19 อำเภอท่าฉาง         14     14 191 2   189 269 1   268         474 3   471
20 อำเภอบ้านนาสาร         39     39 318     318 493 1   492         850 1   849
21 อำเภอบ้านนาเดิม         29     29 163     163 207     207         399     399
22 อำเภอเคียนซา         15     15 167 1   166 225     225         407 1   406
23 อำเภอเวียงสระ         159     159 337 2   335 421 1   420         917 3   914
24 อำเภอพระแสง         47     47 320 3   317 284 1   283         651 4   647
25 อำเภอพุนพิน         27     27 503     503 817 3   814         1,347 3   1,344
26 อำเภอชัยบุรี         26     26 150     150 144 2   142         320 2   318
27 อำเภอวิภาวดี         23     23 75     75 114     114         212     212
รวมทั้งจังหวัด         740 3   737 5,165 30   5,135 7,148 33   7,115         13,053 66   12,987