รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุราษฏร์ธานี  ภาคเรียน 56/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                
2 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี                   2   -2   6   -6           8   -8
3 ดอนนกวิทยา                                                
4 สตรีสุราษฎร์ธานี                                                
5 สุราษฎร์ธานี                                                
6 ธำรงวิทยา                                                
7 สุชน                                                
8 วัดโพธาวาส                                                
9 อำเภอกาญจนดิษฐ์                           2   -2           2   -2
10 อำเภอดอนสัก                                                
11 อำเภอเกาะสมุย                   4   -4   1   -1           5   -5
12 อำเภอเกาะพะงัน           2   -2   3   -3   2   -2           7   -7
13 อำเภอไชยา                                                
14 อำเภอ                                                
15 อำเภอท่าชนะ                           1   -1           1   -1
16 อำเภอคีรีรัฐนิคม                                                
17 อำเภอบ้านตาขุน                                                
18 อำเภอพนม                   2   -2   1   -1           3   -3
19 อำเภอท่าฉาง                                                
20 อำเภอบ้านนาสาร                   2   -2   1   -1           3   -3
21 อำเภอบ้านนาเดิม                                                
22 อำเภอเคียนซา                                                
23 อำเภอเวียงสระ                   1   -1                   1   -1
24 อำเภอพระแสง                                                
25 อำเภอพุนพิน                           1   -1           1   -1
26 อำเภอชัยบุรี                                                
27 อำเภอวิภาวดี                   2   -2                   2   -2
รวมทั้งจังหวัด           2   -2   16   -16   15   -15           33   -33