รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นครศรีธรรมราช  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช         73     73 840     840 975 1   974         1,888 1   1,887
2 วัดแจ้งวิทยา                                                
3 ธรรมจักรเจตยาภิบาล                                                
4 ศรีธรรมราชวิทยา                                                
5 มะม่วงปลายแขน                                                
6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช                 97     97 127     127         224     224
7 กัลยาณีศรีธรรมราช                                                
8 โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลตำบลท่าแพ                 68     68 68     68         136     136
9 โรงเรียนผู้ใหญ่นครอาชีวะศึกษา                                                
10 อำเภอพรหมคีรี         5     5 155     155 162     162         322     322
11 อำเภอลานสกา         11     11 148     148 144     144         303     303
12 ตำบลลานสกา                                                
13 อำเภอฉวาง         12     12 266     266 345     345         623     623
14 อำเภอพิปูน         5     5 153     153 218 1   217         376 1   375
15 อำเภอเชียรใหญ่         10     10 182 2   180 272     272         464 2   462
16 อำเภอชะอวด         14     14 410     410 440     440         864     864
17 อำเภอท่าศาลา         19     19 304     304 407     407         730     730
18 อำเภอทุ่งสง         97     97 985     985 1,115 2   1,113         2,197 2   2,195
19 ใสใหญ่วิทยา                                                
20 โรงเรียนผู้ใหญ่เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)                                                
21 อำเภอนาบอน         6     6 102     102 162     162         270     270
22 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านหนองยาง                                                
23 อำเภอทุ่งใหญ่         12     12 202     202 300     300         514     514
24 อำเภอปากพนัง         18     18 353     353 447     447         818     818
25 ปากพนังศึกษา                                                
26 โรงเรียนผู้ใหญ่วัดบางคุระ                                                
27 อำเภอร่อนพิบูลย์         9     9 191     191 215     215         415     415
28 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านควนรุย                                                
29 โรงเรียนผู้ใหญ่วัดเนกขัมมาราม                                                
30 อำเภอสิชล         8     8 255     255 361     361         624     624
31 อำเภอขนอม         3     3 75     75 85     85         163     163
32 อำเภอหัวไทร         25     25 350     350 331     331         706     706
33 หัวไทร                                                
34 อำเภอบางขัน         8     8 183     183 211     211         402     402
35 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านนิคมวังหิน                                                
36 อำเภอถ้ำพรรณรา         19     19 114     114 154     154         287     287
37 อำเภอจุฬาภรณ์         82     82 272     272 339     339         693     693
38 จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                
39 อำเภอพระพรหม         389     389 330 1   329 335     335         1,054 1   1,053
40 อำเภอนบพิตำ         2     2 135     135 143     143         280     280
41 อำเภอช้างกลาง         4     4 102     102 168     168         274     274
42 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         22     22 203     203 240     240         465     465
รวมทั้งจังหวัด         853     853 6,475 3   6,472 7,764 4   7,760         15,092 7   15,085