รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นครศรีธรรมราช  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช         100 1 1 98 1,496 17   1,479 1,743 16   1,727 27     27 3,366 34 1 3,331
2 วัดแจ้งวิทยา                                                
3 ธรรมจักรเจตยาภิบาล                                                
4 ศรีธรรมราชวิทยา                                                
5 มะม่วงปลายแขน                                                
6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช                 92 1   91 82 2   80         174 3   171
7 กัลยาณีศรีธรรมราช                                                
8 โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลตำบลท่าแพ         6     6 96 3   93 129 3   126         231 6   225
9 โรงเรียนผู้ใหญ่นครอาชีวะศึกษา                                                
10 อำเภอพรหมคีรี         8     8 173     173 166     166         347     347
11 อำเภอลานสกา         2     2 137     137 226 2   224         365 2   363
12 ตำบลลานสกา                                                
13 อำเภอฉวาง         24     24 307     307 353 2   351         684 2   682
14 อำเภอพิปูน                 133 1   132 197     197         330 1   329
15 อำเภอเชียรใหญ่         8     8 297     297 420 1   419         725 1   724
16 อำเภอชะอวด         28     28 439 2   437 513 2   511         980 4   976
17 อำเภอท่าศาลา         18     18 334 1   333 490 4   486         842 5   837
18 อำเภอทุ่งสง                 1,167     1,167 1,421     1,421         2,588     2,588
19 ใสใหญ่วิทยา                                                
20 โรงเรียนผู้ใหญ่เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)                                                
21 อำเภอนาบอน         5     5 129     129 190     190         324     324
22 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านหนองยาง                                                
23 อำเภอทุ่งใหญ่         9     9 257 1   256 462     462         728 1   727
24 อำเภอปากพนัง         78     78 498     498 550     550         1,126     1,126
25 ปากพนังศึกษา                                                
26 โรงเรียนผู้ใหญ่วัดบางคุระ                                                
27 อำเภอร่อนพิบูลย์         7     7 229 3   226 285     285         521 3   518
28 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านควนรุย                                                
29 โรงเรียนผู้ใหญ่วัดเนกขัมมาราม                                                
30 อำเภอสิชล         6     6 405     405 448 2   446         859 2   857
31 อำเภอขนอม         4     4 77     77 202     202         283     283
32 อำเภอหัวไทร         40     40 349     349 456 1   455         845 1   844
33 หัวไทร                                                
34 อำเภอบางขัน         12     12 218     218 256     256         486     486
35 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านนิคมวังหิน                                                
36 อำเภอถ้ำพรรณรา                 92 1   91 170 1   169         262 2   260
37 อำเภอจุฬาภรณ์         12     12 260 1   259 295     295         567 1   566
38 จังหวัดนครศรีธรรมราช                                                
39 อำเภอพระพรหม         69     69 250 1   249 308     308         627 1   626
40 อำเภอนบพิตำ         15     15 154     154 202     202         371     371
41 อำเภอช้างกลาง         6     6 195 2   193 242 3   239         443 5   438
42 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         28     28 199     199 243     243         470     470
รวมทั้งจังหวัด         485 1 1 483 7,983 34   7,949 10,049 39   10,010 27     27 18,544 74 1 18,469