รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุพรรณบุรี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุพรรณบุรี                                                
2 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี         98     98 464     464 714     714         1,276     1,276
3 สุพรรณภูมิ                                                
4 สุพรรณบุรี (เรือนจำ)                                                
5 วัดโพคอย                                                
6 อำเภอเดิมบางนางบวช         36     36 283     283 344     344         663     663
7 อำเภอด่านช้าง         26     26 238     238 337     337         601     601
8 อำเภอบางปลาม้า         40     40 279 1   278 384     384         703 1   702
9 อำเภอศรีประจันต์         15     15 186     186 271     271         472     472
10 อำเภอดอนเจดีย์         9     9 109     109 148     148         266     266
11 อำเภอสองพี่น้อง         36     36 351     351 422     422         809     809
12 อำเภอสามชุก         20     20 169     169 190     190         379     379
13 อำเภออู่ทอง         17     17 290     290 407     407         714     714
14 อำเภอหนองหญ้าไซ         15     15 118     118 162     162         295     295
รวมทั้งจังหวัด         312     312 2,487 1   2,486 3,379     3,379         6,178 1   6,177