รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อุทัยธานี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดอุทัยธานี                                                
2 อำเภอเมืองอุทัยธานี         93     93 454     454 509     509         1,056     1,056
3 วัดธรรมโสภิต                                                
4 อุทัยธานีวิทยา                                                
5 เกษตรกรรมอุทัยธานี                                                
6 พระสุธรรมยานเถระวิทยา                                                
7 อำเภอทัพทัน         16     16 207     207 286     286         509     509
8 อำเภอสว่างอารมณ์         13     13 111     111 143     143         267     267
9 อำเภอหนองฉาง         13     13 143     143 297 1   296         453 1   452
10 อำเภอหนองขาหย่าง         24     24 157     157 243     243         424     424
11 อำเภอบ้านไร่         23     23 331     331 494     494         848     848
12 สีฟ้าพัฒนวิทย์                                                
13 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านเขาลูกโล่                                                
14 อำเภอลานสัก         17     17 191     191 316     316         524     524
15 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านทุ่งสามแท่ง                                                
16 อำเภอห้วยคต         9     9 96     96 130     130         235     235
รวมทั้งจังหวัด         208     208 1,690     1,690 2,418 1   2,417         4,316 1   4,315