รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นครสวรรค์  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดนครสวรรค์                                                
2 อำเภอเมืองนครสวรรค์         193 1   192 1,417 4   1,413 1,886 7   1,879         3,496 12   3,484
3 สวรรค์วิทยา                                                
4 วิพิธวิชชา                                                
5 วัดท่าทอง                                                
6 โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต         115     115 469 1   468 924 3   921         1,508 4   1,504
7 อำเภอโกรกพระ         16 1   15 221 2   219 318     318         555 3   552
8 อำเภอชุมแสง         21     21 283     283 441     441         745     745
9 อำเภอหนองบัว         33     33 260     260 370     370         663     663
10 อำเภอบรรพตพิสัย         39     39 359     359 539     539         937     937
11 อำเภอเก้าเลี้ยว         19     19 247 2   245 420 2   418         686 4   682
12 อำเภอตาคลี         54     54 654 3   651 875 2   873         1,583 5   1,578
13 บ้านหัวเขาตาคลี                                                
14 อำเภอท่าตะโก         82     82 354 2   352 397 2   395         833 4   829
15 อำเภอไพศาลี         47     47 252     252 407     407         706     706
16 อำเภอพยุหะคีรี         7     7 314 2   312 463 3   460         784 5   779
17 อำเภอลาดยาว         19     19 419     419 593 2   591         1,031 2   1,029
18 อำเภอตากฟ้า         14     14 180 1   179 250     250         444 1   443
19 อำเภอแม่วงก์         39     39 217     217 262     262         518     518
20 อำเภอแม่เปิน         19     19 119 3   116 197 1   196         335 4   331
21 อำเภอชุมตาบง         19     19 96     96 156     156         271     271
รวมทั้งจังหวัด         736 2   734 5,861 20   5,841 8,498 22   8,476         15,095 44   15,051