รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นครสวรรค์  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดนครสวรรค์                                                
2 อำเภอเมืองนครสวรรค์         202     202 1,632 17   1,615 2,544 15   2,529         4,378 32   4,346
3 สวรรค์วิทยา                                                
4 วิพิธวิชชา                                                
5 วัดท่าทอง                                                
6 โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต         43     43 358 11   347 572 11   561         973 22   951
7 อำเภอโกรกพระ         21     21 241     241 421 4   417         683 4   679
8 อำเภอชุมแสง         16     16 313 4   309 605 3   602         934 7   927
9 อำเภอหนองบัว         4     4 319 6   313 507 3   504         830 9   821
10 อำเภอบรรพตพิสัย         17     17 368 2   366 588 6   582         973 8   965
11 อำเภอเก้าเลี้ยว         9     9 286 1   285 501 1   500         796 2   794
12 อำเภอตาคลี         50     50 684 3   681 1,017 5   1,012         1,751 8   1,743
13 บ้านหัวเขาตาคลี                                                
14 อำเภอท่าตะโก         12     12 391 2   389 546 1   545         949 3   946
15 อำเภอไพศาลี         21     21 248     248 468     468 2     2 739     739
16 อำเภอพยุหะคีรี         28     28 323 6   317 604 5   599         955 11   944
17 อำเภอลาดยาว         19     19 433     433 660 2   658         1,112 2   1,110
18 อำเภอตากฟ้า         25     25 193     193 254     254         472     472
19 อำเภอแม่วงก์         26     26 132     132 304     304         462     462
20 อำเภอแม่เปิน         71     71 126 1   125 202     202         399 1   398
21 อำเภอชุมตาบง         20     20 138 1   137 158 1   157         316 2   314
รวมทั้งจังหวัด         584     584 6,185 54   6,131 9,951 57   9,894 2     2 16,722 111   16,611