รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อุตรดิตถ์  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดอุตรดิตถ์                                                
2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์         101     101 510     510 1,135     1,135         1,746     1,746
3                                                
4 พิชัยดาบหัก 1                                                
5 อำเภอตรอน         80     80 185     185 410     410         675     675
6 อุตรดิตถ์                                                
7 อำเภอท่าปลา         37     37 170     170 360     360         567     567
8 อำเภอน้ำปาด         14     14 163     163 369     369         546     546
9 อำเภอฟากท่า         38     38 191     191 338     338         567     567
10 อำเภอบ้านโคก         93     93 199     199 199     199         491     491
11 อำเภอพิชัย         188     188 426     426 730     730         1,344     1,344
12 อำเภอลับแล         77     77 359     359 672     672         1,108     1,108
13 อำเภอทองแสนขัน         20     20 188     188 404     404         612     612
รวมทั้งจังหวัด         648     648 2,391     2,391 4,617     4,617         7,656     7,656