รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นครพนม  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดนครพนม                                                
2 อำเภอเมืองนครพนม         381     381 1,080 5   1,075 959 1   958 64 1   63 2,484 7   2,477
3 สงเคราะห์ศึกษาเรือนจำจังหวัดนครพนม                                                
4 นครพนมวิทยาคม                 14     14 28     28         42     42
5 อำเภอปลาปาก         30     30 385     385 431     431         846     846
6 อำเภอท่าอุเทน         9     9 425 4   421 527 2   525         961 6   955
7 อำเภอบ้านแพง         31     31 311     311 371     371         713     713
8 อำเภอธาตุพนม         56     56 463     463 619     619         1,138     1,138
9 อำเภอเรณูนคร         62     62 415     415 493     493         970     970
10 อำเภอนาแก         67 4   63 409 7   402 429 5   424         905 16   889
11 อำเภอศรีสงคราม         21     21 346     346 359     359         726     726
12 อำเภอนาหว้า         40     40 250     250 441     441         731     731
13 บ้านนาคูณน้อย อำเภอนาหว้า                                                
14 อำเภอโพนสวรรค์         17     17 271     271 276     276         564     564
15 อำเภอนาทม         6     6 185     185 194     194         385     385
16 อำเภอวังยาง         23     23 110     110 138     138         271     271
รวมทั้งจังหวัด         743 4   739 4,664 16   4,648 5,265 8   5,257 64 1   63 10,736 29 1 10,706