รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด หนองบัวลำภู  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดหนองบัวลำภู                                                
2 เมืองหนองบัวลำภู         253     253 1,103 1   1,102 1,576 1   1,575         2,932 2   2,930
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู                                                
4 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านหนองปลาขาว                 16     16 36     36         52     52
5 อำเภอนากลาง         118     118 816 1   815 1,020     1,020         1,954 1   1,953
6 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านโนนสวาท                 10     10 47 1   46         57 1   56
7 อำเภอโนนสัง         56     56 508 1   507 854     854         1,418 1   1,417
8 โรงเรียนผู้ใหญ่โนนสังวิทยาสรรค์                 19     19 29     29         48     48
9 อำเภอศรีบุญเรือง         124     124 705 3   702 896 3   893         1,725 6   1,719
10 โรงเรียนผู้ใหญ่เมืองใหม่วิทยา         2     2 38 2   36 81 1   80         121 3   118
11 โรงเรียนโนนคูณวิทยา                 11     11 8     8         19     19
12 อำเภอสุวรรคูหา         46     46 820 2   818 974     974         1,840 2   1,838
13 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านหนองบัวน้อยโนนชาดหนองเห็นวิทยา                                                
14 อำเภอนาวัง         172     172 446 1   445 530     530         1,148 1   1,147
15 โรงเรียนผู้ใหญ่นาแกวิทยา                 19     19 39     39         58     58
16 โรงเรียนบ้านนาเจริญ จังหวัดหนองบัวลำภู                                                
รวมทั้งจังหวัด         771     771 4,511 11   4,500 6,090 6   6,084         11,372 17   11,355