รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ยโสธร  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดยโสธร                                                
2 อำเภอเมืองยโสธร         59     59 837     837 1,157     1,157         2,053     2,053
3 สหยศศึกษา                                                
4 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15                                                
5 อำเภอทรายมูล         10     10 173     173 267     267         450     450
6 อำเภอกุดชุม         22     22 337     337 487     487         846     846
7 อำเภอคำเขื่อนแก้ว         11     11 328     328 624     624         963     963
8 อำเภอป่าติ้ว         11     11 205     205 274     274         490     490
9 อำเภอมหาชนะชัย         113     113 447     447 576     576         1,136     1,136
10 อำเภอค้อวัง         54     54 219     219 317     317         590     590
11 อำเภอเลิงนกทา         11     11 451     451 616     616         1,078     1,078
12 อำเภอไทยเจริญ         41     41 162     162 259     259         462     462
รวมทั้งจังหวัด         332     332 3,159     3,159 4,577     4,577         8,068     8,068