รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ยโสธร  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดยโสธร                                                
2 อำเภอเมืองยโสธร         28     28 799     799 1,343     1,343         2,170     2,170
3 สหยศศึกษา                                                
4 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15                 8     8 18     18         26     26
5 อำเภอทรายมูล         10     10 182     182 283     283         475     475
6 อำเภอกุดชุม         28     28 251     251 556     556         835     835
7 อำเภอคำเขื่อนแก้ว         42     42 404     404 694     694         1,140     1,140
8 อำเภอป่าติ้ว         22     22 200     200 272     272         494     494
9 อำเภอมหาชนะชัย         14     14 436     436 685     685         1,135     1,135
10 อำเภอค้อวัง         38     38 163     163 357     357         558     558
11 อำเภอเลิงนกทา         5     5 432     432 611     611         1,048     1,048
12 อำเภอไทยเจริญ         18     18 115     115 228 1   227         361 1   360
รวมทั้งจังหวัด         205     205 2,990     2,990 5,047 1   5,046         8,242 1   8,241