รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อุบลราชธานี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดอุบลราชธานี                                                
2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี         132 3   129 1,122 4   1,118 1,496 3   1,493         2,750 10   2,740
3 วิโรจน์รัตนวิทยา                                                
4 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม                                                
5 วิสุทธิ์อนุสรณ์                                                
6 อุบลวรรณา                                                
7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                
8 เทศบาล 2 หนองบัว                                                
9 อำเภอศรีเมืองใหม่         156     156 495 2   493 764 1   763         1,415 3   1,412
10 อำเภอโขงเจียม         9     9 271 1   270 432     432         712 1   711
11 อำเภอเขื่องใน         90     90 544     544 789 1   788         1,423 1   1,422
12 อำเภอเขมราฐ         251     251 836     836 872     872         1,959     1,959
13 อำเภอเดชอุดม         596     596 863 1   862 1,178 1   1,177         2,637 2   2,635
14 อำเภอนาจะหลวย         53     53 508     508 639 1   638         1,200 1   1,199
15 อำเภอน้ำยืน         117     117 542     542 638 2   636         1,297 2   1,295
16 อำเภอบุณฑริก         27     27 509     509 870     870         1,406     1,406
17 อำเภอตระการพืชผล         77     77 714     714 1,217 1   1,216         2,008 1   2,007
18 อำเภอกุดข้าวปุ้น         64     64 367     367 498     498         929     929
19 อำเภอม่วงสามสิบ         148     148 540     540 772     772         1,460     1,460
20 อำเภอวารินชำราบ         40 1   39 1,077 3   1,074 1,346 6   1,340         2,463 10   2,453
21 อำเภอพิบูลมังสาหาร         26     26 513     513 843     843         1,382     1,382
22 อำเภอตาลสุม         18     18 323 1   322 532 2   530         873 3   870
23 โพธิ์ไทร         426     426 619     619 622 2   620         1,667 2   1,665
24 อำเภอสำโรง         96     96 607     607 841     841         1,544     1,544
25 อำเภอดอนมดแดง         12     12 269 1   268 455 2   453         736 3   733
26 อำเภอสิรินธร         243     243 580 1   579 701 1   700         1,524 2   1,522
27 อำเภอทุ่งศรีอุดม         162     162 188     188 320 1   319         670 1   669
28 อำเภอนาเยีย         51     51 293     293 326     326         670     670
29 อำเภอนาตาล         43     43 215 2   213 374     374         632 2   630
30 นาตาลใต้                                                
31 อำเภอเหล่าเสือโก้ก         70 5   65 608 197   411 1,098 198   900         1,776 400   1,376
32 อำเภอสว่างวีระวงศ์         82     82 290     290 359     359         731     731
33 อำเภอน้ำขุ่น         55     55 321     321 440     440         816     816
รวมทั้งจังหวัด         3,044 9   3,035 13,214 213   13,001 18,422 222   18,200         34,680 444   34,236