รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นครราชสีมา  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดนครราชสีมา                                                
2 อำเภอเมืองนครราชสีมา         256     256 3,208 23   3,185 3,695 31   3,664         7,159 54   7,105
3 บ้านจอหอ                                                
4 บ้านนารีสวัสดิ์                                                
5 เมืองนครราชสีมา                                                
6 ราชสีมาวิทยาลัย                                                
7 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7                                                
8 วัดพระนารายณ์มหาราช                                                
9 แสงวิทยานุสรณ์                                                
10 อรุโณทัยวิทยา                                                
11 สุขานารี                                                
12 อำเภอครบุรี         104     104 865     865 900     900         1,869     1,869
13 อำเภอเสิงสาง         11     11 444     444 531 1   530         986 1   985
14 อำเภอคง         11     11 247     247 391     391         649     649
15 อำเภอบ้านเหลื่อม         8     8 131     131 224     224         363     363
16 อำเภอจักราช         21     21 489     489 774 1   773         1,284 1   1,283
17 อำเภอโชคชัย         9     9 482     482 684 1   683         1,175 1   1,174
18 อำเภอด่านขุนทด         32     32 508 1   507 886 4   882         1,426 5   1,421
19 วัดศาลาลอย                                                
20 อำเภอโนนไทย         34     34 415 2   413 600 1   599         1,049 3   1,046
21 วัดโนนไทย                                                
22 อำเภอโนนสูง         35     35 461 2   459 560     560         1,056 2   1,054
23 อำเภอขามสะแกแสง         64     64 431 2   429 659 1   658         1,154 3   1,151
24 อำเภอบัวใหญ่         14     14 242     242 390 1   389         646 1   645
25 พันวิทยานุสรณ์                                                
26 อำเภอประทาย         420     420 701 1   700 999     999         2,120 1   2,119
27 อำเภอปักธงชัย         31     31 514 1   513 874 3   871         1,419 4   1,415
28 อำเภอพิมาย         28     28 522     522 770 1   769         1,320 1   1,319
29 อำเภอห้วยแถลง         8     8 260     260 490     490         758     758
30 อำเภอชุมพวง         37     37 458 1   457 757 3   754         1,252 4   1,248
31 วิจิตรวิทยา                                                
32 อำเภอสูงเนิน         22     22 348 1   347 417     417         787 1   786
33 วัดใหญ่สูงเนิน                                                
34 อำเภอขามทะเลสอ         13     13 225     225 317     317         555     555
35 อำเภอสีคิ้ว         426     426 1,099     1,099 836     836         2,361     2,361
36 ธีรานุสรณ์วิทยา                                                
37 บัณฑิตวิทยา                                                
38 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"                                                
39 ชฎารักษ์                                                
40 อำเภอปากช่อง         80     80 811     811 1,190 2   1,188         2,081 2   2,079
41 บ้านปากช่อง คุรุสามัคคี                                                
42 วัดพิมพาราม                                                
43 อำเภอหนองบุนนาก         14     14 336     336 559     559         909     909
44 อำเภอแก้งสนามนาง         4     4 174     174 270 1   269         448 1   447
45 อำเภอโนนแดง         34     34 184     184 347     347         565     565
46 อำเภอวังน้ำเขียว         62     62 420     420 480 1   479         962 1   961
47 อำเภอเทพารักษ์         25     25 150     150 212     212         387     387
48 อำเภอเมืองยาง         18     18 183 1   182 371 1   370         572 2   570
49 อำเภอพระทองคำ         7     7 131     131 157     157         295     295
50 อำเภอลำทะเมนชัย         186     186 566 1   565 935 1   934         1,687 2   1,685
51 อำเภอบัวลาย         26     26 168     168 286     286         480     480
52 อำเภอสีดา         80     80 240     240 382     382         702     702
53 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         6     6 121     121 211     211         338     338
รวมทั้งจังหวัด         2,126     2,126 15,534 36   15,498 21,154 54   21,100         38,814 90   38,724