รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ชัยนาท  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดชัยนาท                                                
2 อำเภอเมืองชัยนาท         61     61 384     384 529 3   526         974 3   971
3 เมตตาอุปถัมภ์                                                
4 อำเภอมโนรมย์         48     48 255     255 321     321         624     624
5 อำเภอวัดสิงห์         83     83 336     336 534 2   532         953 2   951
6 อำเภอสรรพยา         23     23 179     179 344     344         546     546
7 อำเภอสรรคบุรี         48     48 294     294 565     565         907     907
8 อำเภอหันคา         38     38 349     349 447     447         834     834
9 อำเภอหนองมะโมง         26     26 152     152 253     253         431     431
10 อำเภอเนินขาม         80     80 162     162 201     201         443     443
11 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์                                                
รวมทั้งจังหวัด         407     407 2,111     2,111 3,194 5   3,189         5,712 5   5,707