รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 62/2
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1233100000  อำเภออุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 5823000011 นาย รัฐพงศ์ นุขุนทด
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 6113004672 พลทหาร รัฐพงศ์ นุขุนทด
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า