รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1258010001  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 5723000650 นางสาว ทิพวรรณ แซ่หลี่
2 1250130000  อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 5813001563 นางสาว ทิพวรรณ แซ่หลี่
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า