รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1258070000  อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 5613000536 นางสาว อรพรรณ เลิศสินชัยสกุล
2 1243010001  อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 5813003598 นางสาว อรพรรณ เลิศสินชัยสกุล
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า