รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1258040000  อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 5622000627 นาย ธีรชัย แจ่มจันทร์
2 1258040000  อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 5812000907 นาย ธีรชัย แจ่มจันทร์
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า