รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1258040000  อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 5622000618 นาย ณัฐวุฒิ ทัดมาลี
2 1242010001  อำเภอเมืองเลย เลย 5812001271 นาย ณัฐวุฒิ ทัดมาลี
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า