รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1236040000  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 5613003455 นาย คะนอง สีหาบุตร
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5812003001 พลทหาร คะนอง สีหาบุตร
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า