รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1247130000  อำเภอส่องดาว สกลนคร 5622000241 เด็กชาย ชัยมงคล พวงมี
2 1238070000  อำเภอศรีวิไล บึงกาฬ 5812000713 นาย ชัยมงคล พวงมี
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า