รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1225060000  อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี 5622000474 นางสาว นลินรัตน์ เพ็ชรเอี่ยม
2 1225060000  อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี 5812000428 นางสาว นลินรัตน์ เพ็ชรเอี่ยม
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า