Untitled Document
| หน้าหลัก | สารสนเทศนักศึกษา หลักสูตร 2551 | เข้าสู่ระบบ  
Untitled Document
 

ข้อมูลนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/62

ขณะนี้ปิดการนำเข้าข้อมูลนักศึกษาแล้ว

ประมวลผลข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 29/1/2563 เวลา 12.46 น

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   e-mail : IT_planning@nfe.go.th

กรณีพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งที่ asana@growuptech.net 

 

คู่มือการใช้งาน (ใหม่)

ขั้นตอนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล นศ.(ใหม่)


ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ
  Untitled Document
 ฐานข้อมูสารสนเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
จำนวนนักศึกษาจำแนกตาม ภาค จำนวนนักศึกษาจำแนกตาม ระดับ จำนวนนักศึกษาจำแนกตาม จังหวัด
   
ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ  copyrights@nfe.go.th